Regulamin sklepu

Administratorem strony jest Urszula Szegda-Tomczyk

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się ulaszegda@gmail.com. Zamówienie nieopłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep, dostępny pod adresem https://szegducha.pl. Jest prowadzony przez Urszula Szegda-Tomczyk.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://szegducha.pl/

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Urszula Szegda-Tomczyk, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://szegducha.pl
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Edge, Chrome, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2.  Proces zakupów składa się z pięciu etapów:

 1. wybór Przedmiotu,
 2. złożenie zamówienia
 3. wybór formy płatności i dostawy
 4. potwierdzenie złożenia zamówienia
 5. płatność.

3. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy dane.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją trzy formy płatności za zamówienie:

 1. Gotówką – zapłata następuje podczas odbioru osobistego w siedzibie sklepu,
 2. Przelew standardowy

§ 6 Odstąpienie od umowy produkty cyfrowe

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

1.Reklamacje należy składać drogą emailową na adres ulaszegda@gmail.com, wpisując w treści wiadomości datę i numer zamówienia, adres email, na który zarejestrowano zamówienie (o ile różni się od adresu nadawcy) oraz opis problemu i uzasadnienie żądania reklamacji. Reklamację rozpatruje się w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia.

2. Podstawą reklamacji jest obiektywnie istniejąca wada ebooka, uniemożliwiająca bądź wyraźnie utrudniajaca lekturę. Reklamacji nie rozpatruje się pozytywnie w sytuacji, w której niemożność odczytania pliku bądź jego nieatrakcyjny kształt wynikają ze specyfiki urządzenia wykorzystywanego przez Klienta bądź braku oprogramowania.

3. Reklamacji nie podlega także ebook nabyty z intencją kupienia książki papierowej z powodu pomyłki Klienta. O ile plik nie został pobrany, możliwe jest odstąpienie od umowy, jednak pobranie pliku, oznaczające zgodę na rozpoczęcie świadczenia, uniemożliwia zarówno odstąpienie od umowy, jak i reklamację produktu, o ile nie posiada on innych istotnych wad.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Urszula Szegda-Tomczyk danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Urszula Szegda-Tomczyk

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.